Nhà đầu tư

Nhà đầu tư

THÔNG TIN VỐN CỔ ĐÔNG
STT Cơ cấu cổ đông Số lượng cổ đông Vốn cổ phần
(Triệu đồng)
Tỷ lệ
1 Thể nhân Trong nước 473 224,047,030 77,42%
Nước ngoài 12 25,470 0,0085%
2 Pháp nhân Trong nước 25 76,899,352 25,54%
Nước ngoài 3 49,700 0,01%
TỔNG CỘNG 513 301,021,552 100,00%
THÔNG TIN DÀNH CHO CỔ ĐÔNG
NQ 10.2018.HĐQT- TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 Tải PDF

CÔNG BỐ THÔNG TIN LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ ĐHCD THƯỜNG NIÊN 2018 Tải PDF

PHỤ LỤC 03 - BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2017 Tải PDF

PHỤ LỤC 02 - BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2017 Tải PDF

PHỤ LỤC 01 - DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NCB Tải PDF

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM Tải PDF

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV.2017 Tải PDF

1335 MIỄN NHIỆM ÔNG ĐẶNG MINH HẢI Tải PDF

686 CÔNG BỐ THÔNG TIN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT ĐẶNG MINH HẢI Tải PDF

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 16 Tải PDF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký