Nhà đầu tư

Nhà đầu tư

THÔNG TIN VỐN CỔ ĐÔNG
STT Cơ cấu cổ đông Số lượng cổ đông Vốn cổ phần
(Triệu đồng)
Tỷ lệ
1 Thể nhân Trong nước 473 224,047,030 77,42%
Nước ngoài 12 25,470 0,0085%
2 Pháp nhân Trong nước 25 76,899,352 25,54%
Nước ngoài 3 49,700 0,01%
TỔNG CỘNG 513 301,021,552 100,00%
THÔNG TIN DÀNH CHO CỔ ĐÔNG
BIÊN BẢN TIẾP NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ GỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT Tải PDF

CÔNG VĂN CÔNG BỐ THÔNG TIN BIÊN BẢN TIẾP NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 - 2020 Tải PDF

NCB CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2017 SOÁT XÉT Tải PDF

CV 37.2018 NCB CBTT THÔNG BÁO BẦU CỬ BỔ SUNG TV HĐQT NHIỆM KỲ 2015-2020 Tải PDF

CV 31.2018.NCB CBTT BỔ SUNG NỘI DUNG HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 Tải PDF

CÔNG BỐ THÔNG TIN LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ ĐHCD THƯỜNG NIÊN 2018 Tải PDF

PHỤ LỤC 03 - BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2017 Tải PDF

PHỤ LỤC 02 - BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2017 Tải PDF

PHỤ LỤC 01 - DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NCB Tải PDF

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM Tải PDF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký