Giới Thiệu

Nhà đầu tư

THÔNG TIN VỐN CỔ ĐÔNG
STT Cơ cấu cổ đông Số lượng cổ đông Vốn cổ phần
(Triệu đồng)
Tỷ lệ
1 Thể nhân Trong nước 473 224,047,030 77,42%
Nước ngoài 12 25,470 0,0085%
2 Pháp nhân Trong nước 25 76,899,352 25,54%
Nước ngoài 3 49,700 0,01%
TỔNG CỘNG 513 301,021,552 100,00%
THÔNG TIN DÀNH CHO CỔ ĐÔNG
1335 MIỄN NHIỆM ÔNG ĐẶNG MINH HẢI Tải PDF

686 CÔNG BỐ THÔNG TIN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT ĐẶNG MINH HẢI Tải PDF

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 16 Tải PDF

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT Tải PDF

BB.63.2017 HĐQT THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM BÀ TRẦN HẢI ANH & BẦU ÔNG NGUYỄN TIẾN DŨNG LÀM CHỦ TỊCH HĐQT Tải PDF

NQ.46.2017 HĐQT THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM BÀ TRẦN HẢI ANH & BẦU ÔNG NGUYỄN TIẾN DŨNG LÀM CHỦ TỊCH HĐQT Tải PDF

CÔNG BỐ THÔNG TIN THỜI GIAN HỌP ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2017 Tải PDF

CHƯƠNG TRÌNH (dự kiến) PHIÊN HỌP ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2017 Tải PDF

TB MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG CAO HỮU ĐỨC Tải PDF

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI LỊCH HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2017 Tải PDF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký