Biểu phí

Biểu phí

Biểu Phí Khách Hàng Cá Nhân
Biểu phí thẻ nội địa Tải PDF

Biểu phí thẻ Visa Tải PDF

Biểu phí Ngân Hàng Điện Tử Tải PDF

Biểu phí dịch vụ tài khoản thanh toán Tải PDF

Biểu phí dịch vụ tiền gửi tiết kiệm Tải PDF

Biểu phí dịch vụ chuyển tiền trong nước Tải PDF

Biểu phí dịch vụ thanh toán quốc tế Tải PDF

Biểu phí dịch vụ bảo lãnh Tải PDF

Biểu phí dịch vụ ngân quỹ Tải PDF

Biểu phí dịch vụ khác Tải PDF

Biểu Phí Khách Hàng Doanh Nghiệp
Biểu phí A - Tài khoản và ngân quỹ Tải PDF

Biểu phí B - Ngân hàng điện tử và dịch vụ khác Tải PDF

Biểu phí C - Thanh toán nội địa Tải PDF

Biểu phí D - Thanh toán quốc tế Tải PDF

Biểu phí E - Dịch vụ bảo lãnh Tải PDF

Biểu phí F - Dịch vụ khác Tải PDF

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký