Tỷ giá tiền tệ

Lãi suất tiền gửi

Lọc

Hiệu lực từ: Ngày 27-11-2017

  • khách hàng cá nhân

  • khách hàng doanh nghiệp

LOẠI TIỀN TỆ : VNĐ
Kỳ hạn Phương thức lĩnh lãi (ĐVT %/năm)
Cuối kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Đầu kỳ
Không kỳ hạn 0,50
01 Tuần 1,00
02 Tuần 1,00
01 Tháng 5,30 5,28
02 Tháng 5,35 5,34 5,30
03 Tháng 5,50 5,47 5,43
04 Tháng 5,50 5,46 5,40
05 Tháng 5,50 5,45 5,38
06 Tháng 7.20 7,09 7,14 6,95
07 Tháng 7,10 6,98 6,82
08 Tháng 7,20 7,05 6,87
09 Tháng 7,30 7,13 7,17 6,92
10 Tháng 7,40 7,20 6,97
11 Tháng 7,40 7,18 6,93
12 Tháng 7,60 7,35 7,39 7,46 7.06
13 Tháng 7,70 7,42 7.11
15 Tháng 7,50 7,19 7,23 6,86
18 Tháng 7,80 7,40 7,44 7,51 6,98
24 Tháng 8,00 7,44 7,49 7,56 7,70 6,90
30 Tháng 7,50 6,89 6,93 6,99 6,32
36 Tháng 7,50 6,78 6,82 6,88 7,00 6,12
60 Tháng 7,50 6,39 6,42 6,47 6,58 5,45

 

LOẠI TIỀN TỆ : USD
Kỳ hạn Phương thức lĩnh lãi (ĐVT %/năm)
Cuối kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Đầu kỳ
Không kỳ hạn 0,00
01 Tuần 0,00
02 Tuần 0,00
01 Tháng 0,00 0,00
02 Tháng 0,00 0,00 0,00
03 Tháng 0,00 0,00 0,00
06 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Tháng 0,00 0,00 0,00
18 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LOẠI TIỀN TỆ : VNĐ
Kỳ hạn Phương thức lĩnh lãi (ĐVT %/năm)
Cuối kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Đầu kỳ
Không kỳ hạn 0,50
01 Tuần 1,00
02 Tuần 1,00
01 Tháng 5,00 4,98
02 Tháng 5,20 5,19 5,16
03 Tháng 5,20 5,18 5,14
04 Tháng 5,30 5,27 5,22
05 Tháng 5,30 5,26 5,20
06 Tháng 6,60 6,53 6,56 6,44
07 Tháng 6,60 6,52 6,41
08 Tháng 6,60 6,50 6,38
09 Tháng 6,60 6,49 6,52 6,37
10 Tháng 6,80 6,68 6,53
11 Tháng 6,80 6,66 6,50
12 Tháng 7,10 6,90 6,93 6,99 6,67
13 Tháng 7,20 6,97 6,71
18 Tháng 7.00 6,67 6,71 6,77 6,33
24 Tháng 7,20 6,75 6,78 6,84 6,96 6,29
36 Tháng 7,20 6,54 6,57 6,63 6,74 5,92

 

LOẠI TIỀN TỆ : USD
Kỳ hạn Phương thức lĩnh lãi (ĐVT %/năm)
Cuối kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Đầu kỳ
Không kỳ hạn 0,00
01 Tuần 0,00
02 Tuần 0,00
01 Tháng 0,00 0,00
02 Tháng 0,00 0,00 0,00
03 Tháng 0,00 0,00 0,00
06 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Tháng 0,00 0,00 0,00
18 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LÃI SUẤT CHO VAY THAM CHIẾU ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
Với các khoản vay bằng VND 8.5%/năm
Với các khoản vay bằng USD 0%/năm

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký