Dịch vụ bảo quản tài sản

Là dịch vụ theo đó NCB đóng vai trò là tổ chức giữ hộ, bảo quản các loại tài sản; giấy tờ có giá trị; các tài liệu quan trọng và các loại tài sản khác nhằm mục đích đảm bảo an toàn, bí mật thông tin đối với khách hàng

Đặc điểm và lợi ích

  • An toàn và bảo mật tuyệt đối
  • Tiết kiệm không gian và chi phí mua sắm thiết bị cất giữ
  • Miễn phí số lần kiểm tra tài sản theo quy định của NCB
  • Được quyền nhận lại một phần tài sản bảo quản tại NCB

Tính năng

Bảo quản tài sản:

  • Giấy tờ có giá: Cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi... giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật trị giá được thành tiền và được phép giao dịch.
  • Giấy tờ có giá trị: giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng ký xe, di chúc, gia phả, văn bằng chứng chỉ và giấy tờ có giá trị khác được NCB chấp nhận bảo quản.

Hướng dẫn (Đối tượng, Hồ sơ, Hướng dẫn sử dụng)

  • CMND/Hộ chiếu khách hàng
  • Giấy đề nghị sử dụng dịch vụ theo mẫu NCB
  • Hợp đồng dịch vụ theo mẫu NCB
  • Biên bản bàn giao tài sản bảo quản

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký