Cho vay tiểu thương

Đối tượng: HKD có đăng kí kinh doanh hoặc hợp đồng thuê điểm kinh doanh tại chợ. Mục đích: Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho tiểu thương nhằm phục vụ cho các hoạt động kinh doanh tại chợ.

Đặc điểm và lợi ích

  • Mức cho vay tối đa 70% nhu cầu vốn
  • Thời hạn vay tối đa 12 tháng
  • Lãi suất ưu đãi linh hoạt

  • Linh hoạt trong các phương thức trả lãi.
  • Miễn phí phạt trả nợ trước hạn.
  • Tài sản bảo đảm: chính quầy, sạp bán hàng của tiểu thương tại chợ.

NCB SMART
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký